Všeobecné a dodacie podmienky spoločnosti PIESOK-SK, s.r.o.

CENY

Všetky ceny sú uvádzané v EUR /bez DPH (20 %)/ s DPH (20 %) V cene materiálu nie je započítaná doprava. Na základe požiadavky zákazníka, zabezpečíme dopravu v obvyklých cenách na trhu dľa platného cenníka Vyhradzujeme si právo na zmenu ceny poskytovaných produktov a služieb v prípade zmeny cien od iných subdodávateľov.

DOPRAVA

Pri dodávke tovaru poskytovanou našou spoločnosťou aj s vykládkou u zákazníka je k cene dopravy doúčtovaná jednorázová nakládka vozidla – doprava – stojné /v prípade, že čas potrebný k vyloženiu tovaru presiahne dobu 15 min. / Dodávka tovaru expresnou službou – na základe požiadavky zákazníka je za cenu v zmysle platných obchod. podmienok s príplatkom 20,- € bez DPH

PLATOBNÉ PODMIENKY

Odber bez platnej Zmluvy o dodávke tovaru medzi odberateľom a spol. PIESOK-SK, s.r.o. je možný len v hotovosti . V prípade uzatvorenia Zmluvy o dodávke tovaru je možná splatnosť faktúr 14-30 dní, odo dňa vystavenia faktúry V prípade oneskorenia úhrady je spol.PIESOK-SK, s.r.o. oprávnená účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr, je ďalší odber tovaru možný len platbou v hotovosti, alebo na predfaktúru

REKLAMÁCIE

Všetky zjavné vady, prípadne chybne dodaný tovar je možné uplatniť len pri osobnom preberaní dodávky – zaznačiť v dodacom liste a potvrdiť vodičom a odberateľom Všetky reklamácie je nutné uplatniť ihneď pri dodávke tovaru, najneskôr však do 12.00 hod nasledujúceho dňa, v opačnom prípade nie je reklamácia uznaná Súčasťou reklamácie musí byť dodací list a doklad o zaplatení, ktorý je vodič povinný odovzdať zákazníkovi. V opačnom prípade dodávateľ reklamáciu neakceptuje.

SLUŽBY

Pri vykonávaní zemných prác, kde nemožno vylúčiť narušenie doposiaľ “uložených a neoznačených” inžinierských sieti, poverený pracovník NEZODPOVEDÁ za škody vzniknuté počas ich vykonávania, v prípade, že má obojstranne podpísanú ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY .

OSTATNÉ

Pri vlastnej doprave je k cene materiálu v zmysle platných obchod. podmienok účtovaná nákladka vozidla ak odoberané množstvo nepresiahne 1 tonu materiálu v sume 4 € bez DPH - 4,80 € s DPH